วิธีถอนการติดตั้ง App กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) แล้วกดปุ่ม OK
  3. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังแถวแอปพลิเคชั่น และกดปุ่มทิศทางขวา ไปยังเมนูบวก + แล้วกดปุ่ม OK
  4. เลือก App ที่จะถอนการติดตั้ง กดปุ่ม OK ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มทิศทางขึ้นและเลือก ถอนการติดตั้ง (Uninstall) จากนั้นกดปุ่ม OK
  5. เลือก ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นจะมีข้อความแจ้ง ถอนการติดตั้งเสร็จแล้ว (Uninstall finished) หมายถึง App ถูกถอนการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว