TrueVisions

ทำอย่างไร เมื่อพบปัญหาการรับชมสัญญาณภาพ

ในการรับสัญญาณของระบบจานดาวเทียม เป็นการรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียมที่มีย่านความถี่สูง ด้วยจานรับสัญญาณขนาดเล็ก และเครื่องรับและถอดรหัสสัญญาณดาวเทียม (IRD ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใข้ในการควบคุมการเปลี่ยนช่อง, เพิ่ม-ลดเสียง อยู่ตลอดเวลา

 

ถ้าระบบรับสัญญาณเกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าส่วนใดของระบบ จะส่งผลไปยังเครื่องรับ IRD ทุกครั้ง และจะมี Error code ขึ้นมา เพื่อบอกสถานะการแก้ไขปัญหาของเครื่อง IRDตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้น เช่น มีสถานะว่า "E-05 Smart card เสีย" หมายถึงต้องเปลี่ยน Smart card ใหม่

 

แต่ในบางปัญหา อาจมีสาเหตุมาจากตัวเครื่อง IRD เช่น E-05 Smart card เสีย แต่ในความเป็นจริง Smart Card อาจจะไม่เสีย แต่เกิดสิ่งสกปรกขึ้นที่แถบข้อมูลของ Smart Card เอง ดังนั้น เพียงดึง Smart Card ออกมาทำความสะอาด ก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไป

 

การแก้ไขปัญหาของเครื่อง IRD ด้วยการดึง Smart Card ออก หรือถอดอุปกรณ์ประกอบการถอดรหัสออกจากเครื่อง IRD และถอดปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กไฟฟ้า และใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ เป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการ Reset อาการของเครื่องรับ IRD

ในกรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ยังมีอาการผิดปกติ อาจเกิดจากสาเหตุส่วนอื่นๆในระบบ เช่น

  • จานรับสัญญาณดาวเทียมรับสัญญาณได้ไม่มากพอ สามารถตรวจสอบการรับสัญญาณได้จากคู่มืออุปกรณ์ IRD และทำตามขั้นตอนตามคู่มืออุปกรณ์รับสัญญาณในแต่ละรุ่น
  • เครื่องรับ IRD ตั้งอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในตู้อับทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป
  • การติดตั้งที่ใช้สายเคเบิ้ลที่ยาวเกินไป (มากกว่า 30-50 เมตร)
  • ตัวเครื่องรับ IRD เสีย