TrueMove H

บริการ True e-Bill มีรูปแบบการให้บริการ และวิธีการสมัครอย่างไร

ข้อมูลไฟล์ PDF ที่ลูกค้าได้รับ ประกอบด้วย

  • หน้าใบแจ้งค่าใช้บริการ (หน้า 1)
  • หน้าคำอธิบายเพิ่มเติม (หน้า 2)
  • หน้าวิธีชำระค่าบริการ (Payment methods)

ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์สกุล PDF ใช้เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat ® version 5.5 ขึ้นไป กรณีรับผ่าน e-mail จะต้องมีโปรแกรม Winzip เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์ กรณีรับเป็น SMS : link ที่แนบจะหมดอายุภายใน 90 วัน หลังจากได้รับ SMS