TrueMove H
ย้ายค่ายเบอร์เดิม

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

หากย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ทรูมูฟ เอช ยอดเงินคงเหลือจากค่ายเดิมจะโอนมาได้หรือไม่

กรณีลูกค้าระบบเติมเงิน หากมีเงินหรือวันคงเหลือจากการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิม จะไม่ถูกโอนไปยังผู้ให้บริการรายใหม่