TrueMove H
ระบบเครือข่ายและ WiFi

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi เครือข่าย .@ TrueMove H

กรณีต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย .@ TrueMove H

  • iOS: เลือก .@ TrueMove H กด i เลือกปิด Auto Join (on/off การใช้งาน Wi-Fi อีกครั้ง)
  • Android: เลือก .@ TrueMove H กดค้าง เพื่อ Forget this Network