TrueMove H

ขั้นตอนการลงทะเบียน AOT Free WiFi by TRUE

  1. จับสัญญาณ Wi-Fi โดยเลือกชื่อสัญญาณ SSID : AOT Free WiFi by TRUE
  2. เปิด Browser และพิมพ์ www.truewifi.net (หรือเว็บไซต์อื่นๆ) ระบบจะเข้าสู่ Landing Page สำหรับลงทะเบียน และใช้งาน AOT Free WiFi by TRUE
  3. คลิก “Get FREE Wi-Fi
  4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > จากนั้นคลิกปุ่ม “Register” เพื่อทำการสมัครสมาชิก
  5. กรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนในส่วนที่เว้นว่างไว้
  6. กรณีที่เคยสมัครสมาชิกมาแล้ว และกรอกข้อมูลซ้ำ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าท่านเคยสมัครสมาชิกแล้ว โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password
  7. เมื่อทำการสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแจ้ง Username และ Password ที่จะใช้สำหรับล็อกอินเข้าใช้งาน
  8. ระบบจะส่งข้อมูลรายละเอียดสำหรับใช้บริการ WiFi by TrueMove H ทางอีเมล์ที่ให้ข้อมูลไว้