Support

True iService สามารถใช้บริการกับผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มทรู นอกเหนือจากมือถือได้หรือไม่

ขอแนะนำให้ทำการลงทะเบียน True ID ด้วย E-mail Address แล้ว Log in ด้วย E-mail Address ดังกล่าว ระบบจะแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดในกลุ่มทรู ที่เปิดบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ