Support

TrueBusiness iService บริการออนไลน์ สำหรับลูกค้าธุรกิจทรู

ทรูบิสิเนสเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าธุรกิจ ให้สามารถตรวจสอบการใช้งานได้ด้วยตนเองผ่านบริการออนไลน์ TrueBusiness iService โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเช็คยอด ดูประวัติการใช้งาน เปิด/ปิดบริการ หรือดูรายงานก็ทำได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงการทำ e-ticket ก็สามารถทำได้สะดวก

เพื่อความรวดเร็วในการชำระค่าบริการที่ ทรูช็อป และช่วยลดภาระงานเอกสาร นับเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจให้บริหารการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้ในความปลอดภัย