Support

True ID ต่างกับ True You อย่างไร

True ID คือ Username ที่เชื่อมต่อคุณเข้าถึงบริการและสิทธิพิเศษของกลุ่มทรูแบบครบวงจร 
ส่วน True You เป็นสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มอบให้สำหรับลูกค้าทรูโดยเฉพาะ