Support

ไม่รู้ว่า True ID Username, Password ของตัวเองคืออะไร ต้องทำอย่างไร

กรณีลืมรหัสผ่าน ลองกรอกรหัสผ่านและตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่ได้จริง ๆ สามารถเลือกรับรหัสผ่านด้วยตนเองง่ายๆ เพื่อความปลอดภัยโดยทำตามวิธีดังนี้ คลิก