ลูกค้าต้องการยกเลิกการโอนย้ายเครือข่ายทำได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้ที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่ได้เคยยื่นคำขอโอนย้ายไว้เท่านั้น โดยจะต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิกภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 นับจากวันที่ยื่นคำขอ