การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เพิ่มเติม [More]
  3. แตะเปิด โหมดใช้งานบนเครื่องบิน [Airplane mode]
  4. เมื่อเปิดแล้ว จะมีสัญลักษณ์เครื่องบินที่มุมบนขวามือของหน้าจอ