การตั้งค่าภาษา สำหรับ TRUE BEYOND 3G

  1. กดปุ่ม เมนู และเลือก System Settings [ตั้งค่าระบบ]
  2. เลือก Language & input [ภาษาและการป้อนข้อมูล]
  3. เลือก Language [ภาษา]
  4. เลือกภาษาที่ต้องการ