รูปและรายละเอียดของ Skyworth GN542VF

ตัวเครื่องด้านหน้า


ตัวเครื่องด้านหลัง


ตัวเครื่องด้านบน


ตัวเครื่องด้านล่าง


ตัวเครื่องด้านซ้าย


ตัวเครื่องด้านขวา


สถานะไฟของ Skyworth GN542VF


อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย