รูปและรายละเอียดของ ZTE F668

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

  1. ช่อง Reset
  2. ปุ่ม Wi-Fi
  3. ปุ่ม WPS

ตัวเครื่องด้านล่าง