ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรู คอนเวอร์เจนซ์ รูปแบบบิลใบแรก