TrueSmartChoice
บิลและการชำระค่าบริการ

การแก้ปัญหา

เวลาบิลมา ทำไมยอดเรียกเก็บไม่ตรงกับแพ็กเกจที่สมัคร

ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการ ทรู สมาร์ท ชอยส์ 999 เดือนสิงหาคม 2558 (กรณีเริ่มใช้บริการวันที่ 5 สิงหาคม 2558)