TrueOnline
การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

บิลและการชำระค่าบริการ

วิธีตั้งค่าโมเด็มและเราเตอร์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

การแก้ปัญหา Wi-Fi ด้วยการเลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เหมาะสม

การใช้งาน Wi-Fi ภายในบ้านนั้น อาจเกิดปัญหาสัญญาณอ่อน, หลุดบ่อย, ไม่เสถียร ซึ่งอาจจะเกิดจากบ้านใกล้เคียง ใช้ช่องสัญญาณทับซ้อนกับช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ จึงมีวิธีง่ายๆ สำหรับการเลือกช่องสัญญาณที่เหมาะสม ซึ่งจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบช่องสัญญาณที่เหมาะสม ดังนี้

วิธีตรวจสอบช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เหมาะสม

วิธีเปลี่ยนช่องสัญญาณ Wi-Fi