TrueOnline
การแก้ปัญหา

บิลและการชำระค่าบริการ

วิธีตั้งค่าโมเด็มและเราเตอร์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

วิธีตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ว่ารองรับการใช้งานคลื่นความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz

1. เลือกที่สัญญาณ Wireless ด้านล่างจากนั้นเลือก Open Network and Sharing Center

2. เลือก Change adapter settings

3. เลือก Wireless ที่ใช้งาน จากนั้นคลิกขวา Properties

4. กด Configure…

  • ​​สำหรับ Computer ที่ใช้เพียงคลื่น 2.4GHz ได้ชนิดเดียวจะขึ้นดังภาพ และไม่สามารถเลือกตั้งค่า Band ได้
  • สำหรับ Computer ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz จะพบทั้ง 2 Band และสามารถเลือกตั้งค่ารับสัญญาณ เฉพาะ Band ใด Band หนึ่งได้โดยการกด Preferred Band